MBA_News_1.02.2015-624x624Zdecydowana większość absolwentów opuszczająca mury uczelni wyższych świadoma jest konieczności dalszego dokształcania się. Dla osób stawiających przede wszystkim na intensywny rozwój kariery zawodowej dobrym rozwiązaniem będzie podjęcie studiów MBA. Studia Master of Business Administration przekazują wiedzę ogólną z dziedziny zarządzania biznesem, na którą składają się informacje z zakresu księgowości, marketingu, finansów, prawa i zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowią one doskonałe uzupełnienie wiadomości wyniesionych ze studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych, prawnych czy medycznych.
Pomysł studiów MBA narodził się w latach pięćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a następnie przywędrował do Europy. Od początku zakładał intensywne kształcenie menedżerów, głównie poprzez aktywne ich uczestniczenie w oferowanych zajęciach. Miał na celu kształtowanie umiejętności myślenia logicznego, analizowania, diagnozowania i decydowania. Już wtedy uczelnie prowadzące takie studia stawiały na ścisłą współpracę z przedsiębiorcami. Współcześnie studia MBA są najbardziej elementarnym sposobem na wyszkolenie kierowników każdego szczebla w firmie.
W Polsce ten typ studiów pojawił się w latach 90-tych XX wieku. Dzisiaj mają go w swojej ofercie niemal wszystkie znaczące uczelnie i kierują w stronę osób nie tylko kończących wydziały ekonomiczne. Najczęściej spotykaną formą są dwuletnie studia podyplomowe, prowadzone w trybie zaocznym. Kończą się one uzyskaniem stopnia naukowego Master of Business Administration. Uczelnie bardzo często podczas rekrutacji wymagają posiadania już określonego doświadczenia zawodowego, a także znajomości języka angielskiego, gdyż zajęcia odbywają się zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Znajomość angielskiego jest niezbędna, aby nie mieć trudności z przyswojeniem sobie fachowego słownictwa na przykład z zakresu zarządzania. W zależności od jednostki prowadzącej można wyróżnić studia MBA kierowane do odrębnych grup, na przykład do zawodowych kierowników, kierowników z kilkuletnim stażem zawodowym czy zatrudnionych przez instytucje międzynarodowe. Cały czas studia te uważane są za niezwykle nowoczesny model kształcenia. Skupia się on na przekazywaniu aktualnego zakresu wiedzy na temat trendów panujących w biznesie. Ich celem jest nauczenie takiego sposobu kierowania firmą, aby z sukcesem mogła ona funkcjonować zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Wszystkie krajowe uczelnie prowadzące studia MBA współdziałają z liczącymi się uczelniami zagranicznymi, co umożliwia studentom przygotowywanie międzynarodowych projektów. Zdobycie dyplomu ukończenia tych studiów wiąże się z wysokimi kosztami sięgającymi nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Badania prowadzone wśród osób posiadających dyplom MBA pokazały jednak, że około 90 proc. z nich nie ma problemu ze znalezieniem pracy zarówno we własnym kraju, jak i poza jego granicami. Tak więc, osoby zdecydowane na rozwój międzynarodowej kariery na stopniu kierowniczym powinny zainteresować się tymi elitarnymi studiami.