Pod pojęciem szkolenia efs rozumiemy szkolenia europejskiego funduszu społecznego. Jego celem jest udostępnianie szkoleń dla osób bezrobotnych lub też pragnących podnosić swoje kwalifikacje w niższej cenie lub też całkowicie bezpłatnie. EFS to jedno z głównych narzędzi Unii Europejskiej, którego zadaniem jest wspieranie zatrudnienia oraz szkoleń obywateli państw członkowskich. Szacuje się, iż wydatki efs to około 10% całego budżetu UE. Szkolenia efs to jedna z wielu form poprawiania dobrobytu mieszkańców Unii oraz gwarantowanie im godnego życia poprzez nie tylko dodatkowe kształcenie, ale i zapewnianie dodatkowych miejsc pracy. Bardzo istotne jest iż kolejne projekty z ramienia EFS są proponowane przez zarządy gmin, miast, również przez agencje pozarządowe, liczne organizacje. To, jaki procent z ogólnego budżetu dostaną zależy przede wszystkim od trafności udokumentowania zapotrzebowania na dane usługi, ale również spójności programu. Szkolenia efs to jedna z form pomocy ludności Unii Europejskiej na różnych szczeblach kultowych oraz socjalnych. Głównymi założeniami szkolenia efs jest poprawa jakości kapitału ludzkiego, czyli poprawa kwalifikacji. Kolejne cele to przede wszystkim unowocześnienie miejsc pracy oraz znaczna poprawa jakości pracy.

Gdzie znaleźć możemy szkolenia efs, które w większości będą opłacone właśnie przez Unię? Przede wszystkim są one udostępnione osobom zarejestrowanym w regionalnych urzędach pracy jako osoby bezrobotne. To właśnie status bezrobotnego uprawnia do korzystania z bezpłatnego szkolenia efs. Pomoc Unii Europejskiej to zresztą nie tylko szkolenia efs, ale również wykwalifikowani pracownicy, którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem – to oni doradzają młodym bezrobotnym jak skuteczniej poszukiwać dobrej pracy. Informacje o tym, że stanowisko pracy zostało stworzone z budżetu FSE znajduje się zazwyczaj na biurku.Szkolenia efs są kierowane także do osób pracujących, jednak w tym przypadku jest to wpół finansowane – osoby takie powinny samodzielnie zapłacić określoną część danego szkolenia. tego typu rozwiązania są doskonałą alternatywą do siedzenia w domu i bezskutecznego poszukiwania pracy. Dzięki pomocy Unii Europejskiej możliwe stało się znalezienie pracy dla wielu wykwalifikowanych pracowników. A wszystko to dzięki zaangażowaniu konkretnych firm. Warto wspomnieć, iż szkolenia efs są prowadzone również przez instytucje niezwiązane z urzędami. Mogą być to organizacje na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Czy tego typu szkolenia są skuteczne i pomocne? Zdecydowanie tak. Wielu bezrobotnych chętnie korzysta z możliwości poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych na kursach kierowanych specjalnie dla nich. Kursy te prowadzone są przez doświadczone osoby i mogą dotyczyć nie tylko dotychczasowo wykonywanej pracy, ale także zagadnień z goła innych, nowych, pozwalających na stopniowe przekwalifikowanie się. Dzięki temu znacząco zwiększają się ich szanse na znalezienie nowego zatrudnienia. Szkolenia FSE prowadzone będą przez wiele lat i stale będą rozwijane.